Νόμος 3518/06 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο α' του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου.}

 

2.α) Η συμπλήρωση των μαθημάτων στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία λόγω της πραγματοποιηθείσας κατά το τρέχον σχολικό έτος πολυήμερης απεργίας των εκπαιδευτικών μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων με επιλογή μερικών ή όλων από τα κατωτέρω:

 

i) σύντμηση των σχολικών διακοπών των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,

ii) περιορισμό των εκδρομών - διδακτικών επισκέψεων και

iii) διδασκαλία των μαθημάτων μέχρι και την 20-06-2007.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα, που αποφαίνονται για την εφαρμογή των προηγούμενων ρυθμίσεων κατά σχολείο, τάξη και τμήμα, ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, καθώς και η ημερομηνία χορήγησης των τίτλων προόδου και σπουδών των μαθητών.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τη συμπλήρωση των μαθημάτων.

 

3. Η ορισθείσα με την με αριθμό [Α] Ε-8/113863/Δ2/30-10-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια είναι νόμιμη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.