Νόμος 3581/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο δύναται να συνάπτει τις ακόλουθες συμβάσεις:

 

α) Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη μίσθωση του ίδιου ακινήτου.

 

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους ακινήτου του Δημοσίου με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να εκμισθώνει το ίδιο ακίνητο προς το Δημόσιο. Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι 99 έτη.

 

β) Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος, με ταυτόχρονη συμφωνία κατασκευής επ' αυτού κτιρίου ή επισκευής ήδη υφιστάμενου επ' αυτού κτιρίου και μίσθωσης του ίδιου ακινήτου.

 

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους ακινήτου του Δημοσίου με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή το φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να κατασκευάσει επί του ακινήτου αυτού κτίριο ή να ανακαινίσει ή να επισκευάσει ήδη υφιστάμενο κτίριο ή άλλη κατασκευή με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές κτιρίου ή άλλες ειδικές προδιαγραφές και με ταυτόχρονη συμφωνία μίσθωσης του συνόλου ή τμήματος του ακινήτου από το Δημόσιο. Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια έως 99 έτη. Στην έννοια της κατασκευής υπάγεται και η σχετική μελέτη αυτής, καθώς και οι περιπτώσεις ανακατασκευής, αποπεράτωσης, ανακαίνισης, επέκτασης ή πραγματοποίησης μετατροπών σε υφιστάμενο κτίριο και οι σχετικές μελέτες αυτών.

 

γ) Σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης

 

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η εκ μέρους του Δημοσίου μίσθωση ακινήτου ή κτιρίου προς κατασκευή, με διάρκεια άνω των 12 ετών και μέχρι 99 έτη.

 

δ) Μικτή σύμβαση

 

Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης συνίσταται σε συνδυασμό των προβλεπομένων στις παραπάνω περιπτώσεις α' έως και γ' ή σε συνδυασμό αυτών με ανταλλαγή ή / και αντάλλαγμα σε είδος,

 

2. Η σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το αντικείμενο τους περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος του Δημοσίου επί ακινήτου, αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 (ΦEK 212/Α/2002), εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του νόμου 3049/2002. Ως εποπτεύων Υπουργός, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002, νοείται ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το προς αξιοποίηση ακίνητο και, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται και για τη στέγαση δημόσιας υπηρεσίας, ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εν λόγω δημόσια υπηρεσία. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ή η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του άρθρου 3 του νόμου 3049/2002 δύναται να ζητά από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς στοιχεία για ακίνητα του Δημοσίου και εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης τους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Τη σύναψη των συμβάσεων που αποφασίζει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δύναται να αποφασίζει και η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, για τα ακίνητα του Δημοσίου των οποίων η διοίκηση και αξιοποίηση της έχει ανατεθεί βάσει των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 2 παράγραφος 3 του νόμου 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α/1979) ή άλλης ειδικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου γνωστοποιεί στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων, την πρόθεση της να προβεί στην αξιοποίηση ακινήτου του Δημοσίου με τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την εν λόγω γνωστοποίηση, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων δύναται να αποφασίσει ότι για τη γνωστοποιηθείσα αξιοποίηση θα τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία αυτή των δύο μηνών δύναται να παραταθεί με απόφαση της Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

 

Οι λοιπές συμβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνάπτονται είτε από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 3, 5, 6, 8 έως 14, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15, των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 16, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 και του άρθρου 25 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) και υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του είτε, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, η οποία ενεργεί ως πληρεξούσια του Δημοσίου.

 

4. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), δύνανται να συνάπτουν για λογαριασμό τους τις συμβάσεις της παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι σχέδιο τους έχει συμπεριληφθεί στα εγκρινόμενα κάθε φορά από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά το άρθρο 6 του νόμου 3429/2005, επιχειρησιακά τους σχέδια. Η κατάρτιση και σύναψη των ως άνω συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τα ως άνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δύνανται να παρέχουν πληρεξουσιότητα στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, για την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων αυτών.

 

5. Τις συμβάσεις της παραγράφου 1 δύνανται να συνάπτουν για λογαριασμό τους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εξαιρουμένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία κατάρτισης και η σύναψη των συμβάσεων γίνεται κατά τις διατάξεις που διέπουν τα οικεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δύνανται να παρέχουν πληρεξουσιότητα στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, με την επιφύλαξη της έγκρισης του τελικού σχεδίου της σύμβασης προς υπογραφή από το αρμόδιο όργανο των οικείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.