Νόμος 3599/07 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν να μετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είτε σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ή άλλης Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και να κατατάσσονται στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας αντίστοιχα, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατόπιν αξιολόγησης τους από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής επιμελητών. Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτηση των ως άνω ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δε κατάταξη των μετατασσομένων, όπου αυτό απαιτείται, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί τη βάσει της αξιολόγησης τους, από το αρμόδιο πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται από ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α' και συνιστάται, όποτε απαιτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών και Οδοντιάτρων που υπηρετούσαν κατά το χρόνο έναρξης του νόμου 3527/2007 τρίτο άρθρο παράγραφος 15 στις απορροφούμενες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών μετατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ανεξάρτητα εάν ο κλάδος και η κατηγορία προβλέπονται στον Οργανισμό του φορέα υποδοχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.