Νόμος 3669/08 - Άρθρο 182

Άρθρο 182: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I, III, IV, VII, VIIA, VIIB, VIIΓ, X του προεδρικού διατάγματος 60/2007, καθώς και τα νέα τυποποιημένα έντυπα που αφορούν τα έργα που εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία και παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II, III και VIII έως XI του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1564/2005 της Επιτροπής (L257/2005).

 

2. Προσαρτώνται και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα και οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

 

α) Δ17Α/02/115/ΦΝ 443/03-08-2007 (ΦΕΚ 1586/Β/2007 και 2410/Β/2007 Διόρθωση Σφαλμάτων) Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων,

β) οίκοθεν Δ15/24298/28-07-2005 (ΦΕΚ 1105/Β/2007) Έκδοση ενημερότητας πτυχίου και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό οίκοθεν Δ15/1179/2007 (ΦΕΚ 106/Β/2007),

γ) οίκοθεν 433/19-09-2000 (ΦΕΚ 1176/Β/2000) Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου,

δ) ΔΕΕΠΠ οίκοθεν 502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265/Β/2000) Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων στα Δημόσια Έργα και Μελέτες,

ε) ΔΕΕΠΠ οίκοθεν 4/22-01-2001 (ΦΕΚ 94/Β/2001) Σύσταση Ειδικού Σώματος Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημόσιων Έργων,

στ) οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/177/02-03-2001 (ΦΕΚ 266/Β/2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου,

ζ) Δ14/43309/05-03-2001 (ΦΕΚ 332/Β/2001) - Διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 724/Β/2001) Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β/2001),

η) οίκοθεν ΔΕΕΠΠ/85/14-05-2001 (ΦΕΚ 686/Β/2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στα στάδια της οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο,

θ) οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/611/24-07-2001 (ΦΕΚ 1013/Β/2001) Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου,

ι) οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16/Β/2001) Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημόσιων Έργων,

ι)α) οίκοθεν ΔΕΕΠΠ/110/12-05-2003 (ΦΕΚ 624/Β/2003) Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημόσιων Έργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν,

ι)β) οίκοθεν ΔΙΠΑΔ/501/01-07-2003 (ΦΕΚ 928/Β/2003) Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης,

ι)γ) ΕΔ2Α/01/71/ΦΝ294/1986 (ΦΕΚ 374/Β/1986) Έγκριση Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημόσιων Έργων,

ι)δ) 64517/ΕΥΣ 6195/02-10-2003 (ΦΕΚ 1539/Β/2003) Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Συμβούλιο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 8017/Α.ΠΛ.1259/2007 (ΦΕΚ 260/Β/2007),

ι)ε) Δ17Γ/08/45/Φ.2.2.1/13-03-2007 (ΦΕΚ 447/Β/2007 και 694 διόρθωση σφαλμάτων), Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

ι)στ) 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3414/2005.

 

3. Προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα πίνακας διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που κωδικοποιούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.