Νόμος 3731/08 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία όσων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, είτε έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) είτε ασκούν χρέη προϊσταμένου, λήγει με τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνέρχεται υποχρεωτικά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 10 για την επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 7. Παράλειψη αποστολής των φακέλων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου, η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8, η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας γίνεται ως ακολούθως:

 

Ως Διευθυντής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης, επιλέγεται, κατά προτεραιότητα, υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β' και 4 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β'. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β' και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β'. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με Α' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β' βαθμό. Ως Υποδιευθυντής, επιλέγεται κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β' και 4 χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β'. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β' και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β'. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με Α' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β' βαθμό.

 

Ως Τμηματάρχης Α', προϊστάμενος Τμήματος ή Τμηματάρχης, προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος, επιλέγεται κατά προτεραιότητα υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει, ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β' τρία έτη. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α, και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει, ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β' τρία έτη. Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με Α' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β' βαθμό.

 

Ως Τμηματάρχης Β' επιλέγεται, κατά προτεραιότητα, υπάλληλος Α' βαθμού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' δύο έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β' που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' δύο έτη και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με Α' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β' βαθμό.

 

Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας τουλάχιστον με Β' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Γ' βαθμό και ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας στο Γ βαθμό.

 

3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την επιλογή Διευθυντή, Τμηματάρχη Α' και Τμηματάρχη Αυτοτελούς Τμήματος, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται, παραλλήλως, από προϊστάμενο Διεύθυνσης ή προϊστάμενο Τμήματος αντιστοίχως άλλου κλάδου του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

 

4. Προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 και δεν είχε εκπαιδευτεί στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί, με αίτηση του, να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που σχεδιάζεται και υλοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εντός έτους από την Έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά ανάλογη εφαρμογή της υπ' αριθμόν 70765/2008 (ΦΕΚ 2351/Β/2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για το Δήμο, από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος.

 

5. Επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό του άρθρου 1 παράγραφος 1 εδάφιο β' του προεδρικού διατάγματος 23/2002 (ΦΕΚ 19/Α/2002), που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε οργανική θέση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, εξακολουθεί να κατέχει τη θέση στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από αυτή.

 

6. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, τα θέματα πειθαρχικής ευθύνης και της αντίστοιχης διαδικασίας ρυθμίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου [Ν] 3584/2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.