Νόμος 3756/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύστημα Άυλων Τίτλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, καταχωρίζονται σε λογιστική μορφή κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005), ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και επόμενα του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996). Ο διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται ιδίως:

 

(α) οι διαδικασίες μετατροπής ενσώματων κινητών αξιών σε άυλες αξίες (αποϋλοποίηση), οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισης τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλοποίησης,

 

(β) προκειμένου περί ενσώματων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών,

 

(α)α) οι διαδικασίες μετατροπής σε άυλες αξίες, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρισης τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, οι διαδικασίες επανέκδοσης φυσικών τίτλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία αποϋλοποίησης,

 

(β)β) η διαδικασία ακινητοποίησης των κινητών αξιών, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησης τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και παρακολούθησης τους σε λογιστική μορφή, καθώς και η διαδικασία άρσης της ακινητοποίησης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που διέπει την έκδοση τους,

 

(γ) προκειμένου περί κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών κατάθεσης ως τίτλων παραστατικών κινητών αξιών, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες καταχώρησης τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων του εκδότη πιστοποιητικών κατάθεσης και του εκδότη των παριστάμενων αλλοδαπών κινητών αξιών, καθώς και η διαδικασία ακύρωσης των πιστοποιητικών,

 

(δ) οι διαδικασίες καταχώρησης των κινητών αξιών και των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,

 

(ε) τα θέματα σχετικά με την καταχώρηση και παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές των δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών που έχουν αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την έκδοση τους και τηρούνται σε άλλο μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων,

 

(στ) οι διαδικασίες καταχώρησης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των πράξεων και συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών που τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων καθώς και καταχώρησης των πάσης φύσεως μεταβολών επί των άυλων αυτών κινητών αξιών,

 

(ζ) οι διαδικασίες διακανονισμού συναλλαγών επί των άυλων κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του στοιχείου δ' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3606/2007, βάσει των οποίων εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή και οι χρηματικοί διακανονισμοί σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές

 

(η) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πρόσβασης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,

 

(θ) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία διασύνδεσης με συστήματα, άλλα μητρώα, κεντρικά αποθετήρια αξιών ή πιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως θεματοφύλακες καθώς και θέματα σχετικά με τη σύναψη των κατάλληλων συμβάσεων,

 

(ι) οι αρμοδιότητες, εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων και

 

(ι)α) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

3. Ειδικώς ως προς τη μετατροπή ενσώματων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλους τίτλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994). Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται η παράγραφος 3 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/19097) νοούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4569/2018 (ΦΕΚ 179/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.