Νόμος 3801/09 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3492/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

 

{α. Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005, περιλαμβάνεται και το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

 

β. Οι αποσπάσεις προσωπικού, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005, γίνονται για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) ετών και δύνανται να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

 

γ. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005 συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.}

 

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 7 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

 

{5. Στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συστήνονται και να συγκροτούνται ομάδες εργασίας ή επιτροπές: (α) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων της και (β) με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού για θέματα συν-αρμοδιότητας του με σκοπό την υποβοήθηση των θεμάτων αυτών. Η αμοιβή των μελών των εν λόγω ομάδων και επιτροπών, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης τους καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Το ύψος και το είδος των εξόδων μετακίνησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης τους, η οργάνωση και η λειτουργία της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.