Νόμος 3854/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/2008) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης αποτελείται από τον Πρόεδρο και δέκα τακτικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος και πέντε τακτικά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα από κοινού, ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με τους αναπληρωτές τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων.

 

Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται εντός 30 ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει προθεσμία 15 ημερών χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπο του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφαση του να ορίσει αυτός το μέλος του διοικητικού συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.