Νόμος 3918/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Λογιστική και οικονομική λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους φορείς που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

 

Κατ' εξαίρεση:

 

α) Η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, πλην εκείνης του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΟΑΠ-ΔΕΗ) και της αναφερόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3918/2011 περιέρχεται στην κυριότητα του Κλάδου Σύνταξης του Ιδρύματος.

 

β) Η ακίνητη περιουσία του κλάδου ασθένειας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ο οποίος εντάχθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) περιέρχεται αυτοδικαίως στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

γ) Τα ακίνητα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, στα οποία στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες, Μονάδες Υγείας, το Κέντρο Διάγνωσης Ιατρικής της Εργασίας και τυχόν λοιπές υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος, καθώς και ο μηχανολογικός, μηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών υγείας, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), παραχωρούνται προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στον Οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πληρωμής των αναλογούντων φόρων, τελών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εξόδων συντήρησης, καθώς και των αναλογούντων εξόδων για τυχόν απαιτούμενη λειτουργική αναβάθμιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

2. Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, μπορεί να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με την παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

 

3. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρώτος προϋπολογισμός καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και υποβάλλεται για έγκριση μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας του.

 

4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων φορέων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.

 

5. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 80/1997 (ΦΕΚ 68/Α/1997) και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

6. α. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεων του σε κινητές αξίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 3586/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), σε εξωτερικούς διαχειριστές.

 

β. Η ανάθεση γίνεται κατ' εφαρμογή του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007).

 

γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης τους για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα τέσσερα έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του νόμου 3586/2007 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 21 του νόμου 3586/2007, με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.

 

ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979).

 

στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

 

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κάθε αναγκαίο στοιχείο για την τήρηση μητρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας τους, καθώς και εργοδοτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

8. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, έχει πρόσβαση μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης στα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, για το σκοπό άντλησης, συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων, που έχουν σχέση με παροχές και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

9. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:

 

α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

 

β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.

 

γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών - απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.

 

δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα.

 

ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

10. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας φορέων, όπως επίσης και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011).

 

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και θεραπευτών ιατρών λύονται αζημίως στις 31-12-2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 01-01-2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 01-12-2013. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με εισφορές υπέρ Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών.

 

Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις 31-12-2013, παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι και 30-03-2014.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών 30 ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

 

Η διάταξη του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων.

 

Οι συμβάσεις θεραπευτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες λήγουν στις 30-09-2014 παρατείνονται μέχρι και τις 31-12-2014. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής τους και ο αριθμός των επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο III.1 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με το άρθρο 52 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο III.2 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την οποία προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011, καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο IV του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.