Νόμος 3918/11 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 01-12-2010 σύμβαση δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός που αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός. Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:

 

Σύμβαση δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

 

Προοίμιο - Γενικές Διατάξεις

 

Στην Αθήνα σήμερα την 01-12-2010, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επί της συμβολής των οδών Αιόλου 93 και Σοφοκλέους, μεταξύ αφ' ενός μεν της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Απόστολο Ταμβακάκη, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π 704691 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας Ο Δωρητής αφ' ετέρου δε των: 1) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 058948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2) Νικολάου Σηφουνάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ 661483 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 3) Ανδρέα Λοβέρδου, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ' αριθμόν Ρ 675756 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 4) Μιχαήλ Θεοδώρου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός και εκπροσώπου αυτού, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ 565171 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και αντικείμενο της Συμβάσεως - Ποσό Δωρεάς

 

1. Ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες μια νέα πτέρυγα σύγχρονων χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός συνολικής δαπάνης έως 30.000.000 €.

 

2. Η νέα πτέρυγα θα κατασκευασθεί σε τμήμα του οικοπέδου - οικοδομικού τετραγώνου του Νοσοκομείου συνολικής κάλυψης 3.050,00 m2 σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, που έχουν ήδη εκπονηθεί και επισυνάπτονται στην παρούσα. Η Πτέρυγα θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις:

 

Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.802,39 m2 προβλέπει την κατασκευή αυτού στην ελεύθερη επιφάνεια που θα προκύψει από την κατεδάφιση της υφιστάμενης προσθήκης του Παλαιού Κτιρίου, όμορα και ανατολικά της εκκλησίας του Νοσοκομείου καθώς και τμήματος του κτιρίου Έρευνας (σελίδα 6 Τεχνικής Περιγραφής, παράρτημα II).

 

Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου αυτού είναι 7.394,46 m2, μέχρι τον κάναβο 9 των σχεδίων κατόψεων του παραρτήματος II της παρούσης.

 

Εκ των 7.394,46 m2 της πρώτης φάσης τα 1.689,20 m2 αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, νέα μονάδα κεντρικής αποστείρωσης, νέους χώρους ιατρικών αερίων, τα 1.581,56 m2 αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 3.475,98 m2 (1.673,59 m2 στο επίπεδο 03 και 1.802,39 m2 στο επίπεδο 04) αφορούν την κατασκευή δύο ορόφων Τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (14 αιθουσών με όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους) και τα υπόλοιπα 647,72 m2 κατασκευάζονται σε υπερκείμενο - των χειρουργείων - όροφο για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Η δεύτερη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.462,43 m2, προβλέπεται να ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού των εν λειτουργία χειρουργείων στα κατασκευασμένα νέα χειρουργεία της πρώτης φάσης και κατεδαφιστεί το κτιριακό συγκρότημα των υφισταμένων χειρουργείων.

 

Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου είναι 5.307,53 m2. Εκ των 5.357,53 m2 τα 1.462,43 m2 αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου με διαθέσιμους χώρους βοηθητικών χρήσεων, τα 1.158,81 m2 αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 2.312,22 m2 σε δύο ίσους ορόφους των 1.156,11 m2, αφορούν την ανάπτυξη τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (8 αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους), Μετεγχειρητικής Μονάδας Ανάνηψης Καρδιοχειρουργικών και Νευροχειρουργικών Περιστατικών, Αιμοδυναμικού Τμήματος σε άμεση επαφή με τα Άσηπτα Χειρουργεία για την εγκατάσταση του υφισταμένου ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και τα υπόλοιπα 374,07 m2 υπερκείμενου ορόφου για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των χειρουργείων.

 

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε αντικείμενο της Δωρεάς είναι η κατασκευή πτέρυγας συγχρόνων 22 χειρουργείων, έτοιμων προς λειτουργία, καθώς και βοηθητικών τμημάτων για την εξυπηρέτηση τους.

 

Στο παράρτημα II της παρούσης επισυνάπτεται το σύνολο των αρχιτεκτονικών προσχεδίων με τα διάφορα τμήματα που χωροθετούνται ανά όροφο. Το όλο έργο, θα κατασκευαστεί με τους παρακάτω όρους:

 

α) Ο Δωρητής αποβλέποντας στην ταχεία εκτέλεση του έργου και εκπλήρωση της Δωρεάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε εργολήπτη της επιλογής του, που θα είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ των εχόντων εμπειρία εκτέλεσης σύνθετων έργων, το οποίο θα εκτελέσει το έργο με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν κατ' ελάχιστο οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων.

 

β) Η προκαταρκτική μελέτη και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια που έχουν συνταχθεί από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κυριακίδη και την Ομάδα μελετητών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και η / μηχανολόγους μηχανικούς) και έχουν ήδη θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα συνοδεύουν τη νομοθετική κύρωση της Δωρεάς.

 

γ) Ο Δωρητής έχει την ευθύνη της αποκλειστικής χρηματοδότησης του έργου, της ανάθεσης εκτέλεσης του σε εργολάβο της επιλογής του, την ευθύνη εποπτείας προόδου του έργου και πέραν τούτων ουδεμία άλλη ευθύνη.

 

δ) Η χρηματοδότηση θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έργου με διαδοχικές πιστοποιήσεις προόδου εργασιών που θα ελέγχονται από τον Δωρητή δια των οργάνων που θα ορίσει.

 

ε) Το έργο που θα κατασκευαστεί θα ονομάζεται Πτέρυγα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και θα τοποθετηθεί ευανάγνωστη πλακέτα με υπόμνηση ότι τούτο κατασκευάστηκε με αποκλειστική δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

στ) Το ΥΥΚΑ και το Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμός δικαιούνται να εποπτεύουν με εκπροσώπους τους την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής.

 

Άρθρο 2: Εγκατάσταση - Διευκολύνσεις - Υποχρεώσεις Νοσοκομείου

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός, το οποίο έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του το χώρο όπου θα εκτελεστεί το έργο, θα διαθέσει ευθύς μετά τη νομοθετική κύρωση της σύμβασης αυτής στον εργολάβο του οποίου η εκλογή θα γίνει από τον Δωρητή το χώρο αυτόν για την εγκατάσταση του εργοταξίου, στον οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, όπως και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει και η παραχώρηση της χρήσης αυτής.

 

Άρθρο 3: Τεχνικά Δεδομένα

 

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση:

 

α) Τους όρους της σύμβασης.

 

β) Τα συνημμένα αρχιτεκτονικά προσχέδια, την τεχνική περιγραφή του έργου και την τεχνική έκθεση στατικής και Η/Μ μελέτης του κτιρίου (παράρτημα II) που συντάχθηκαν από τους μελετητές σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, και αφού εγκρίθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ) Τους ισχύοντες όρους δόμησης.

 

δ) Τις λοιπές απαραίτητες μελέτες του κτιρίου της Δωρεάς και του περιβάλλοντος αυτό οικοπεδικού χώρου, που θα εκπονηθούν μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης με φροντίδα και δαπάνες του Δωρητή και θα περιλαμβάνουν:

 

1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη σε ενιαίο στάδιο (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).

2. Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).

3. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

4. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

5. Γεωτεχνική Μελέτη.

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7. Μελέτη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας - Υγείας.

8. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού.

9. Μελέτη Σήμανσης.

10. Μελέτη Κλειδιών.

11. Χρωματική Μελέτη.

12. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.

 

Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές μελετών του προεδρικού διατάγματος 696/1974, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΥΚΑ και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΠΑΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.) κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων για την έγκριση Υπηρεσιών.

 

Άρθρο 4: Άδειες - Εγκρίσεις

 

1. Οι απαιτούμενες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Δωρεάς άδειες κατεδάφισης και η οικοδομική άδεια ανέγερσης της πτέρυγας θα εκδοθούν ατελώς με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΥΚΑ, αφού υποβληθούν σε αυτήν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες και τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

 

2. Όλες οι μελέτες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου και του ιατρικού εξοπλισμού θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκριση τους θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΥΚΑ μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου εντός 2 μηνών από της υποβολής τους στο πρωτόκολλο του ΥΥΚΑ. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση ο προαναφερόμενος χρόνος θα συντέμνεται στο ήμισυ μετά την επανακατάθεση του φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.

 

3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να προβαίνει σε επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές μικρής κλίμακας τόσο των μελετών όσο και των υλικών, κατόπιν ενημερώσεως των εκπροσώπων του ΥΥΚΑ και του Νοσοκομείου, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του κτιρίου ή τη λειτουργικότητα του.

 

4. Για το περιγραφόμενο στο άρθρο 1 έργο δεν απαιτείται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του νόμου 960/1979.

 

5. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή και την τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λ.π.. Υποχρεούται ακόμη να φροντίσει για την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων, ώστε να μη διαταράσσεται καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η ασφαλής, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να ελαχιστοποιείται η όχληση αφ' ενός του Νοσοκομείου και αφ' ετέρου των κατοίκων - ενοίκων των γειτονικών κτιρίων.

 

Άρθρο 5 Εξοπλισμός του έργου

 

1. Με δαπάνη του Δωρητή και σύμφωνα με τις Μελέτες Εφαρμογής που θα εκπονηθούν, θα ολοκληρωθεί (προμήθεια και εγκατάσταση) και ο εντεταγμένος εξοπλισμός των χειρουργικών τμημάτων και ειδικότερα των 14 χειρουργικών αιθουσών της πρώτης φάσης, των βοηθητικών τους χώρων, των Μονάδων Ανάνηψης Καρδιολογικών - Νευρολογικών του Αιμοδυναμικού Τμήματος και της Κεντρικής Αποστείρωσης.

 

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός θα εξοπλίσει με δική του μέριμνα και δαπάνες 8 χειρουργικές αίθουσες. Ο Δωρητής θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τη μεταφορά του εντεταγμένου εξοπλισμού από τα υφιστάμενα χειρουργεία στα νέα της δεύτερης φάσης. Ο εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας, πέραν των οριζόμενων στο Παράρτημα III, θα γίνει με μέριμνα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός.

 

Η αποσαφήνιση του εντεταγμένου εξοπλισμού ως είδη και ποσότητες παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσης.

 

Άρθρο 6: Εκτέλεση έργου - Ολοκλήρωση Δωρεάς

 

1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της Δωρεάς ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών, επιβλέψεων και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανόμενων, παραλαβή υλικών) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά εξουσιοδοτημένα από τον Δωρητή και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο ΥΥΚΑ και στο Νοσοκομείο.

 

2. Με δεδομένο ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη μελετών - επίβλεψης κατασκευής και εντεταγμένου εξοπλισμού του δωρούμενου έργου μέχρι του ποσού των 30.000.000,00 ?, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες για την πραγματοποίηση του συνολικού έργου ενέργειες, όπως ενδεικτικά παραπάνω αναφέρθηκαν, θα γίνονται χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι σχετικοί νόμοι προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή του έργου μέχρι του χρόνου παραδόσεως του στο Νοσοκομείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν εφαρμογή επ' αυτού οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος που διέπουν τα Δημόσια έργα ή τις προμήθειες του Δημοσίου.

 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις Δωρεοδόχου - Δημοσίου

 

1. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί προς τον Δωρητή ή προς τον ανάδοχο που θα ορισθεί για την ταχεία εκπλήρωση του σκοπού της Δωρεάς.

 

2. Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας.

 

Άρθρο 8: Αποπεράτωση - Συνέπειες

 

1. Η αποπεράτωση του έργου θα πραγματοποιηθεί κατ' απώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης, εντός 36 μηνών από την έναρξη των εργασιών. Το έργο θα κατασκευαστεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην κατασκευή του Α' τμήματος της Νέας Πτέρυγας που, σύμφωνα με τη συνημμένη Προκαταρκτική Μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, οριοθετείται μεταξύ της Εκκλησίας του Νοσοκομείου και του υφισταμένου χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου. Η φάση αυτή χωρίζεται σε υποφάσεις που αφορούν τη μεταφορά υπηρεσιών του Νοσοκομείου που στεγάζονται στα υπό κατεδάφιση κτίρια της φάσης αυτής (κτίριο βιβλιοθήκης, αποθηκών φαρμακείου και έρευνας), την κατεδάφιση των παραπάνω κτιρίων, την κατασκευή του τμήματος της νέας πτέρυγας και τη μεταφορά του εξοπλισμού και λειτουργία των νέων χειρουργικών τμημάτων, αποστείρωσης και ιατρικών αερίων στην οριστική τους θέση στο έργο. Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα έχει μέγιστο χρόνο αποπεράτωσης 15 μήνες από την παραχώρηση του χώρου προέλευσης και προορισμού των υπηρεσιών στον Εργολάβο.

 

Η δεύτερη φάση θα αφορά στην κατασκευή του Β' τμήματος της Νέας Πτέρυγας. Η φάση αυτή ξεκινά από την απομάκρυνση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου από τα υφιστάμενα στη περιοχή που κατασκευάζεται η νέα πτέρυγα, τμήματα του Νοσοκομείου (αποστείρωση, ιατρικά αέρια, Χειρουργεία, Γραφεία και Αποδυτήρια Ιατρών, Μονάδα Καρδιοχειρουργικής Ανάνηψης κ.λ.π.) και ολοκληρώνεται με την παράδοση του συνόλου του έργου στο Νοσοκομείο. Η φάση αυτή, που όπως και η Α' φάση περιλαμβάνει πληθώρα υποφάσεων, θα αποπερατωθεί εντός 15 μηνών.

 

Η παράδοση στο Νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια (αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ εγκαταστάσεων).

 

2. Τον Δωρητή βαραίνουν οι δαπάνες και γενικά όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στο έργο. Την ευθύνη όμως για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων θα την αναλάβει με τη σύμβαση ανάθεσης ο ανάδοχος του έργου. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία σχετική υποχρέωση έχουν.

 

3. Ο Δωρητής στη σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου θα περιλάβει όρο ευθύνης του εργολάβου για τα πραγματικά ελαττώματα εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου για χρονικό διάστημα 2 ετών από την παράδοση και δέσμευσης τούτου με την υποχρέωση αποκατάστασης αυτών με δαπάνες του εφόσον εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος έχει εγγράφως ενημερωθεί από το Νοσοκομείο.

 

Άρθρο 9: Ευθύνη Δωρητή - Δωρεοδόχου

 

1. Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρις ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς (την ανέγερση δηλαδή του κτιρίου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του εντεταγμένου εξοπλισμού) και πάντοτε εντός του ποσού των 30.000.000,00?. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη όλων των πρόδρομων εργασιών, απαραίτητων για τη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών, μονάδων και εργαστηρίων σε υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου και την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισμάτων, την αποκομιδή των υλικών, την προετοιμασία του χώρου ανέγερσης των νέων χειρουργείων και την προστασία του εν λειτουργία θεραπευτηρίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Για την απαραίτητη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών μονάδων και εργαστηρίων σε άλλους χώρους, ο Δωρητής έχει προβλέψει και ευθύνεται μέχρι του ποσού του 1.200.000? πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας που συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της δωρεάς (30.000.000€ με φόρο προστιθέμενης αξίας). Μετά την πλήρη αποπεράτωση, την παράδοση και παραλαβή του έργου με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Δωρητής δεν θα έχει άλλη ευθύνη ή υποχρέωση γενικώς και ειδικώς για τη λειτουργία αυτού.

 

2. Το Δημόσιο υποχρεούται να στελεχώσει άμεσα τις υπηρεσίες που προβλέπεται να στεγαστούν στο έργο από την ολοκλήρωση του ώστε να καταστεί δυνατή άμεσα η λειτουργία του και να εξασφαλίζει τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του έργου με κατάλληλη στελέχωση, στο μέγιστο δυνατό επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.

 

Άρθρο 10: Προϋπολογισμός του Έργου

 

Στο παράρτημα Ι επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός του Έργου όπως διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος II της σύμβασης. Ο οριστικός προϋπολογισμός (Μελέτης) του Έργου θα προκύψει με την ολοκλήρωση των Μελετών Εφαρμογής (=Δημοπράτησης), ενώ ακριβής προσδιορισμός του κόστους του Έργου, με την ανάδειξη αναδόχου, μετά τις διαδικασίες δημοπράτησης του Έργου (στο σύνολο του ή και σε φάσεις). Με το ποσό των 30.000.000,00 € υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Δωρεάς έτσι όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η Δωρεά δε θα υπερβεί το ποσό των 30.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας).

 

Άρθρο 11: Φορολογικές και Λοιπές Απαλλαγές

 

1. Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση ανάθεσης έργου, προμήθειας, μίσθωσης έργου, μίσθωσης υπηρεσιών, μίσθωσης πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής η το Νοσοκομείο για λογαριασμό του Δωρητή με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:

 

α) απαλλάσσονται από κάθε φόρο - πλην φόρου προστιθέμενης αξίας - τέλος ή τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε τρίτου,

 

β) απαλλάσσονται από την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη και υπογραφή του εγγράφου της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

 

2. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσης σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως ώστε να μην καθυστερήσει το έργο.

 

3. Για τις μελέτες επίβλεψης, παροχής υπηρεσιών μηχανικού κ.λ.π. δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ' ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των Μηχανικών.

 

Άρθρο 12: Αναστολή Εργασιών - Συνέπειες

 

1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αιτιολογημένη δήλωση του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση μη τηρήσεως, από πλευράς του Δημοσίου, των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθμισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 15 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αυθαίρετης ή αναιτιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου.

 

2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ' ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών - παρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα - ο Δωρητής δύναται να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου), παρ' εκτός αν τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.

 

3. Οίκοθεν νοείται και συνομολογείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του Δημοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ακόμη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της Δωρεάς, καθώς ουδεμία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη.

 

Άρθρο 13: Ανωτέρα Βία

 

Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους, ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς, παρ' εκτός και αν τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.

 

Άρθρο 14: Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Δωρήτρια Τράπεζα μπορούν να συστήσουν Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι περατώσεως και παραδόσεως του έργου της Δωρεάς και της εν γένει τήρησης των όρων της συμβάσεως αυτής.

 

Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από 5 μέλη εκ των οποίων 1 καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με απόφαση Υπουργού), 1 από την Εθνική Τράπεζα (με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου), το 3° μέλος ορίζεται από το Νοσοκομείο, το 4° μέλος από την 1η ΥΠΕ και το 5° μέλος ορίζεται από το Ίδρυμα Θώραξ.

 

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καταγράφονται ως ακολούθως:

 

1. Παρακολούθηση του έργου από πλευράς χρόνου και απορρόφησης κονδυλίων.

 

2. Επίλυση και προώθηση ζητημάτων που αφορούν εγκρίσεις από τις αρχές.

 

3. Επίλυση διαφόρων θεμάτων που δύναται να τεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

 

4. Γενικά η παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης και ολοκλήρωσης του έργου στα προβλεπόμενα κόστη και χρονοδιαγράμματα.

 

Άρθρο 15: Επίλυση Διαφορών

 

Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν προκειμένω εκπροσωπείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο) και Δωρητή, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθένα εκ των μερών (ήτοι το Δημόσιο και ο Δωρητής) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου - ο επιδιαιτητής - θα ορισθεί με κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου.

 

Άρθρο 16: Αποδοχή Δωρεάς

 

Το Δημόσιο και δη τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο, δια των εκπροσώπων τους, αποδέχθηκαν τη Δωρεά, με τους αναφερόμενους ως άνω όρους.

 

Άρθρο 17: Ισχύς της Συμβάσεως

 

1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεως της με νόμο. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου. Συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.

 

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η παρούσα σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε 5 αντίτυπα, όσοι και οι συμβαλλόμενοι και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Παραρτήματα της Συμβάσεως:

 

Παράρτημα Ι: Προϋπολογισμός του Έργου

Παράρτημα II: Τοπογραφικό Διάγραμμα Κάλυψης, Αρχιτεκτονικά Προσχέδια, Τεχνική Έκθεση έργου Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνική Έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων.

Παράρτημα III: Πίνακας Εντεταγμένου Εξοπλισμού Χειρουργικών Αιθουσών Μονάδων Ανάνηψης Καρδιολογικού - Νευρολογικών, Αιμοδυναμικού Τμήματος και Κεντρικής Αποστείρωσης.

 

Για καθεμία εκ των 14 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα να εξοπλίσει έχει προβλεφθεί ο παρακάτω εξοπλισμός:

 

1. Scrub-up τριών θέσεων dispenser αντισηπτικού υγρού με μπαταρίες και

 

2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο table-top και μία βάση

 

3. Σκιαλυτική λυχνία με Δορυφόρο και Κάμερα

 

4. Στήλη Ιατρικών αερίων Αναισθησιολόγου

 

5. Στήλη Χειρουργού

 

6. Technical Wall χειρουργείου.

 

7. Αναισθησιολογικό μηχάνημα

 

8. Διαθερμία.

 

Για καθεμία εκ των 8 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει να εξοπλίσει το Νοσοκομείο με δικό του υλικό από τα υφιστάμενα χειρουργεία, έχει προβλεφθεί ο παρακάτω επιπλέον εξοπλισμός ως αντικείμενο της Δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:

 

1. Scrub-up τριών θέσεων με μπαταρίες και dispenser αντισηπτικού υγρού.

 

2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο table-top και μία βάση

 

3. Technical Wall χειρουργείου. Οι Μονάδες και οι Αίθουσες Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων θα παραδοθούν με το βασικό σταθερό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία τους.

 

Η κεντρική αποστείρωση θα είναι εξοπλισμένη με τον απαιτούμενο σταθερό ανοξείδωτο εξοπλισμό, με δύο κλιβάνους ατμού 30-35 SU συνολικά και με 3 πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και αναισθησιολογικού εξοπλισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.