Νόμος 3979/11 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Επιτροπή).

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως μέλη:

 

α) τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος,

 

β) τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του παρόντος,

 

γ) τους επικεφαλής φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων για την υλοποίησή της στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.

 

4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον 1 φορά ανά 3 μήνες μετά από μέριμνα του Προέδρου της.

 

5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.