Νόμος 3986/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 (ΦΕΚ 256/Α/1968) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέμονται ως εξής:

 

α) σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων το οποίο ορίζεται ανά είδος στοιχήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

Ακολούθως, και επί του ποσού που απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχείο (α) κερδών του στοιχήματος:

 

β) ποσοστό 25% για έπαθλα ιπποδρομιών, και με ανώτατο όριο που θα ορίζεται κατά ποσοστό επί του συνόλου των ακαθάριστων εισπράξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου ΠαιγνίωνΕπί στοιχήματος που αφορά αλλοδαπές ιπποδρομίες ή ιπποδρομίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, και εν γένει επί κάθε στοιχήματος ή παιγνίου πλην αυτών των ημεδαπών ιπποδρομιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας στο λογαριασμό επάθλων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος,

 

γ) ποσοστό 0,625% στη Φίλιππο Ένωση,

 

δ) ποσοστό 2,5% στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία, που κατανέμεται αντίστοιχα ως εξής: προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ποσοστό 1,05%, προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ποσοστό 0,825% και προς το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ποσοστό 0,625%.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ομοίως ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και τη διασφάλιση των Φιλίππων, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δρόμων ίππων κατά συνολικό ποσοστό μέχρι 1% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των αμοιβαίων στοιχημάτων που διεξάγονται από τον Οργανισμό, εκτός από το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstake), για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών συντήρησης των ίππων αυτών. Η επιχορήγηση αυτή θα είναι δυνατή, εφόσον η προηγούμενη εταιρική χρήση υπήρξε κερδοφόρα και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό το 10% των κερδών αυτής. Η επιχορήγηση θα διανέμεται μέσα στην επόμενη από την κερδοφόρα χρήση και το μισό ποσό αυτής θα διανέμεται υποχρεωτικά στους προπονητές, αναβάτες και σταβλίτες, με βάση συντελεστές που θα ορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σκοπός του Οργανισμού είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

α) Η οργάνωση και διεξαγωγή κατ' αποκλειστικότητα ιπποδρομιών στη χώρα, καθώς και η διοργάνωση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβαίων σε σχέση με τις Ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του χώρου των Ιπποδρομιών.

 

β) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδρομίες και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών.

 

γ) Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστάσεων του.

 

δ) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου του, καθώς και η διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον επιτρέπεται και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.}

 

4. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε) ιδρύει στην Ελληνική Επικράτεια πρακτορεία διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων του.}

 

5. Η διάταξη του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ρυθμίζονται:

 

α) η οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ανώνυμη Εταιρεία και

 

β) η σύσταση πρακτορείων στοιχημάτων και παιγνίων της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ανώνυμη Εταιρεία και τα της λειτουργίας αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.