Νόμος 3986/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Ταμείο αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο Β3.17 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

1. (πρώην 2) Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταμείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.

 

2. (πρώην 3) Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μετά από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατόν αντί της αποτίμησης της προηγούμενης παραγράφου να λαμβάνεται γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος ή Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει με απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωμοδότησης κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο Β3.17 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. α. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δικαιούται να ζητά από τις διοικήσεις των εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος ή επί των μετοχών των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία τού έχουν μεταβιβαστεί προς μεταβίβαση, ενόψει της αποκρατικοποίησης τους, όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και είναι, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρίας, απαραίτητες, προκειμένου οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές της εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιριών αυτών (due diligence) στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης. Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει συμβάσεων που δεσμεύουν τις εν λόγω εταιρίες, εφόσον οι συμβάσεις αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

β. Οι διοικήσεις των ανωτέρω εταιριών υποχρεούνται να παρέχουν, είτε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στους προστηθέντες του είτε, καθ' υπόδειξή του, σε εγκεκριμένα από αυτό, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκπρόσωποι προεπιλεγέντων υποψηφίων επενδυτών, τις πληροφορίες της προηγούμενης περίπτωσης, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας. Οι κοινοποιούσες εταιρίες, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και τα μέλη των διοικήσεων αυτών και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, δεν υπέχουν ευθύνη για τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.

 

γ. Τα μέλη της διοίκησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τα στελέχη του και οι πάσης φύσεως προστηθέντες αυτών που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές και οι πάσης φύσεως εκπρόσωποι και προστηθέντες τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους απόφασης.

 

Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

 

δ. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του νόμου 3340/2005.

 

ε. Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, η δε παροχή των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ χορηγείται μόνο μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.