Νόμος 4001/11 - Άρθρο 117e

Άρθρο 117E: Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, έννομες σχέσεις της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τρίτους που σχετίζονται με το μεταβιβαζόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται από και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και διέπονται από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως του παρόντος νόμου και του νόμου 4425/2016, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 64 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

2. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ή Λειτουργός της Αγοράς νοείται, ως προς το σύνολο των μεταβιβαζόμενων ως άνω εννόμων σχέσεων, καταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.

 

3. Η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει, εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, να καταρτίσει και υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: (α) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, β) τον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, εκδίδει, πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, τους ανωτέρω Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 120 του ίδιου νόμου και τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 140 του νόμου 4389/2016, ως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 64 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

4. Η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς έγκριση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών δαπανών που αφορούν κυρίως τη λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), καθώς και το σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των αγορών του νόμου 4425/2016, πλέον αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, με ανάλυση και τεκμηρίωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων, της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και της θυγατρικής της, του Φορέα Εκκαθάρισης, ως ορίζεται στο νόμο 4425/2016, για το χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της σύστασής των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έως και την 31-12-2018. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνει τους ανωτέρω προϋπολογισμούς, εφόσον τα σχετικά οικονομικά στοιχεία είναι εύλογα και αντανακλούν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δαπανών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο ορίζεται και ο τρόπος ανάκτησής τους και ο επιμερισμός ανάμεσα στις ανωτέρω εταιρείες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 64 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

5. (πρώην 4) Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η υπ' αριθμόν οίκοθεν ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/184866/2015 (ΦΕΚ 2678/Β/2015) υπουργική απόφαση με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ως ΟΔΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία.

 

6. (πρώην 5) Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117Β του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.