Νόμος 4001/11 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διανομής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας μεταφέρεται την 31-12-2011 στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης μεταφέρεται κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (με την εξαίρεση του Κέντρου Ερευνών - Δοκιμών και Προτύπων), το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυμεί, δύναται μέχρι, ποσοστού 15% του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας, να μεταφερθεί στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία έως τις 31-12-2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 7 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παράγραφος 3 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας βάσει του νόμου [Ν] 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας, να μεταφερθεί στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία έως τις 31-12-2013. Επιπροσθέτως, μεταφέρεται προς ένταξη στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

Εξαιρούνται έως 10, κατ' ανώτατο όριο εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, κατηγορίας Διοικητικής - Οικονομικής κατεύθυνσης που υπηρετούν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, δύνανται κατόπιν αίτησης τους και της σύμφωνης γνώμης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, να μεταφερθούν στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 31-01-2015, σε αντίστοιχη ιεραρχική βαθμίδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), με το άρθρο 16 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

4. Μέχρι και το τέλος του έτους 2019 για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των Υπηρεσιών της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχοντας της υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και νομικής υποστήριξης έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους. Η παροχή υπηρεσιών από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας επιτρέπεται στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σχετιζομένων εγκαταστάσεων, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχει η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με όλους τους Παραγωγούς και Προμηθευτές της αγοράς.

 

Ειδικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, και μέχρι το τέλος του έτους 2019, για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας των τοπικών υποδομών διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δύναται να παρέχει στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 

α) υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση των συστημάτων αυτών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάθεση ευθύνης ή αρμοδιότητας για τη διαχείριση αυτή και

 

β) υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων α' και β' παρέχονται έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους μέσω Συμβάσεων οι οποίες θα τυγχάνουν έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τόσο ως προς το είδος των υπηρεσιών που θα ανατίθενται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, όσο και ως προς το κόστος αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 135 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

5. Το Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει να ενεργεί με αμεροληψία και να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, σε συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.