Νόμος 4001/11 - Άρθρο 134a

Άρθρο 134Α: Άδειες Θερμικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την παραγωγή Θερμικής Ενέργειας με σκοπό τη διανομή της απαιτείται Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας. Η Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της, η θέση της εγκατάστασης και το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις παραγωγής και διοχέτευσης της Θερμικής Ενέργειας σε Δίκτυο Διανομής Θερμικής Ενέργειας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

2. Για την εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύου Διανομής Θερμικής Ενέργειας απαιτείται Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας. Η Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και για συγκεκριμένες χρήσεις της Θερμικής Ενέργειας. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της, η περιοχή της εγκατάστασης, το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, το πρόγραμμα κατασκευών και οι θερμικές χρήσεις για τις οποίες προορίζεται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της Διανομής Θερμικής Ενέργειας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

3. Αν η Θερμική Ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας, χορηγείται Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας μαζί με την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας.

 

4. Για την Παραγωγή και Διανομή αποκλειστικά Θερμικής Ενέργειας από το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να χορηγείται Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας μαζί με την Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας, με διακριτούς όρους και προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας.

 

5. Για την προμήθεια Θερμικής Ενέργειας σε Πελάτες απαιτείται Άδεια Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας. Η Άδεια Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Άδεια Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της και η περιοχή που πρόκειται να εξυπηρετείται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

6. α) Για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας της παραγράφου 1, Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το μέρος που αφορά στη Θερμική Ενέργεια, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Αδειών του άρθρου 135:

 

α)α) Η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας,

 

β)β) η προστασία του περιβάλλοντος,

 

γ)γ) η ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής/δικτύου διανομής Θερμικής Ενέργειας,

 

δ)δ) η βέλτιστη αξιοποίηση του πρωτογενούς πόρου παραγωγής θερμότητας,

 

ε)ε) η δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την τεχνική και οικονομική του επάρκεια,

 

στ)στ) η οικονομική βιωσιμότητα του έργου παραγωγής/διανομής Θερμικής Ενέργειας,

 

ζ)ζ) η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών.

 

β) Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας της παραγράφου 5, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Αδειών του άρθρου 135:

 

α)α) Η κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος, ώστε να διασφαλίζει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας,

 

β)β) η αναγκαία οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα του αιτούντος, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης.

 

7. α) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας της παραγράφου 1, της Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας της παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το μέρος που αφορά στη Θερμική Ενέργεια θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής:

 

α)α) Τον καθορισμό τιμολογίων και τελών σύνδεσης ή μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμολογίων και των τελών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, αφού ληφθούν υπόψη οι δαπάνες για την παραγωγή και διανομή της Θερμικής Ενέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα, τέλη και φόροι, η απόσβεση των επενδύσεων, η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, πλέον εύλογου κέρδους, και δαπάνες για την τήρηση υποχρεώσεων δημόσιου συμφέροντος, που μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

β)β) την έγκαιρη ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής, των δικτύων διανομής και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους, σύμφωνα με προδιαγραφές και κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα,

 

γ)γ) την παροχή, έναντι εύλογου τιμήματος, πρόσβασης σε τμήμα του δικτύου διανομής Θερμικής Ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Άδειας Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας ή Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας, ειδικά αν η πρόσβαση σε τμήμα του Δικτύου Διανομής Θερμικής Ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται για γειτονική περιοχή απαιτείται για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν αυτή εξυπηρετεί την επίτευξη οικονομιών κλίμακας προς όφελος των καταναλωτών,

 

δ)δ) την πρόσβαση τρίτων για τη χρήση του Δικτύου Διανομής Θερμικής Ενέργειας.

 

β) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής:

 

α)α) την τήρηση τυποποιημένων και διαφανών όρων συναλλαγής με τους καταναλωτές, ώστε να μη γίνονται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών ή κατηγοριών καταναλωτών,

 

β)β) τον καθορισμό τιμολογίων ή μεθοδολογιών καθορισμού των τιμολογίων πώλησης της Θερμικής Ενέργειας στους καταναλωτές, καθ' όσο χρόνο η δραστηριότητα της προμήθειας Θερμικής Ενέργειας ασκείται μονοπωλιακά από τον κάτοχο της Άδειας Προμήθειας Θερμικής Ενέργειας,

 

γ)γ) τη συμμόρφωση προς τα μέτρα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία του καταναλωτή.

 

8. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Θερμική Ενέργεια προέρχεται από γεωθερμική ενέργεια εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας. Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας διαπιστώνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το αποδεικτικό μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού.

 

Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας που αφορούν σε Θερμική Ενέργεια που προέρχεται από γεωθερμική ενέργεια εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι αιτήσεων λοιπών τεχνολογιών για την ίδια περιοχή.

 

9.α) Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας μονάδες παραγωγής θερμικής ισχύος μικρότερης των 2 MW θερμικής ισχύος.

 

Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας διαπιστώνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

 

β) Εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης αδειών του παρόντος, οι περιπτώσεις που η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται για ίδια χρήση.

 

10. Αν με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις για τη λήψη Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας διαπιστώνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι ενδιαφέρονται περισσότερα του ενός πρόσωπα για την ίδια περιοχή, είναι δυνατόν να διενεργείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διαγωνισμός για τη χορήγηση της άδειας αυτής με σκοπό την πιο συμφέρουσα εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που μπορεί να είναι πρόσθετα των κριτηρίων του παρόντος νόμου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα κατασκευασθεί το έργο, εφόσον υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην προκήρυξη στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σε χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη.

 

11. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών του άρθρου 135, καθώς και σε σχετικό Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

12. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 132.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.