Νόμος 4001/11 - Άρθρο 136

Άρθρο 136: Απευθείας γραμμές (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας απευθείας γραμμής έχουν:

 

α) Οι κάτοχοι άδειας Παραγωγής και οι κάτοχοι άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να προμηθεύουν με ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας Γραμμής, τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και Επιλέγοντες Πελάτες.

 

β) Κάθε Επιλέγων Πελάτης, που είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας Γραμμής, από επιχειρήσεις Παραγωγής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

2. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής. Κριτήριο και προϋπόθεση χορήγησης της άδειας συνιστούν, ιδίως, η προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η αδυναμία χορήγησης πρόσβασης με εύλογο κόστος και σε εύλογο χρόνο. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή της Απευθείας Γραμμής, τον τρόπο και τις διαδικασίες για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, επέκτασης και ανάκλησης της άδειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατόχου της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σε αναλογία προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 135. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής επιτρέπεται, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και με την Προστασία των Καταναλωτών και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Με την επιφύλαξη απευθείας γραμμών που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 03-09-2009, όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό τον όρο τήρησης της υποχρέωσης περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ή στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων περί λογιστικού, νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 141.

 

3. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από μονάδες παραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραμμή, δεν περιλαμβάνεται στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στους Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Παραγωγής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Απευθείας Γραμμής δεν αποκλείει συμπληρωματική Προμήθεια, η οποία περιλαμβάνει και την ταυτόχρονη Προμήθεια ή Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Επιλέγοντες Πελάτες.

 

4. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της Απευθείας Γραμμής καθορίζονται από τον κάτοχο της οικείας άδειας κυριότητας και διαχείρισης, υπό την αίρεση της συμμόρφωσης του προς τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα και τις διατάξεις του άρθρου 47 για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των Επιλεγόντων Πελατών. Στην περίπτωση που η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ακολουθούνται επιπλέον η τυποποίηση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα δίκτυα αυτά, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή σύνδεση και συνεργασία της Απευθείας Γραμμής αντιστοίχως με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσον αφορά την προστασία και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται θέματα καθορισμού, όρων και προϋποθέσεων, αδειοδότησης, ελέγχων και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Απευθείας Γραμμής, καθώς και για τη σύνδεση της με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά για τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

 

5. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μπορεί να παραχωρείται σε αυτούς η διαχείριση Απευθείας Γραμμής και, επιπλέον, η Απευθείας Γραμμή να εντάσσεται αντιστοίχως στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην πρώτη περίπτωση, η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης μετατρέπεται σε άδεια κυριότητας και η άδεια διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής χορηγείται στον αρμόδιο Διαχειριστή. Στη δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής ανακαλείται. Οι σχετικές εισηγήσεις των Διαχειριστών πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ή λειτουργίας των παραπάνω δικτύων και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, σε σχέση με την, κατά τα λοιπά ισοδύναμη, κατασκευή νέων ή την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών των δικτύων αυτών. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για τη διαμόρφωση της άποψης της στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του κατόχου της σχετικής άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής.

 

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα στον κάτοχο της άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής. Το οικονομικό αντάλλαγμα καθορίζεται με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προβλέπεται στην παράγραφο 5, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή.

 

7. Στην περίπτωση ένταξης Απευθείας Γραμμής στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το αντάλλαγμα της παραγράφου 6 καταβάλλεται εφάπαξ από τον κύριο του υπόψη δικτύου για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας των έργων της Απευθείας Γραμμής και των δικαιωμάτων χρήσης του εδάφους που αυτά καταλαμβάνουν. Στην περίπτωση παραχώρησης της διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής χωρίς μεταβολή στην κυριότητα της, καταβάλλεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ετήσιο αντάλλαγμα, σε αναλογία προς το αντάλλαγμα που αυτός καταβάλει στον κύριο του οικείου δικτύου για την παραχώρηση της διαχείρισης του. Το ύψος του ανταλλάγματος αναλογεί στην αξία των έργων της Απευθείας Γραμμής κατά το χρόνο μεταβίβασης τους και, επιπλέον, στην περίπτωση ένταξης της στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην αξία των δικαιωμάτων χρήσης του εδάφους κατά τον ίδιο χρόνο. Η εκτίμηση της αξίας των έργων της Απευθείας Γραμμής βασίζεται στις εγκεκριμένες κατά το άρθρο 140 μεθοδολογίες και τιμολόγια πρόσβασης στο οικείο δίκτυο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.