Νόμος 4001/11 - Άρθρο 147

Άρθρο 147: Μετοχικό κεφάλαιο - Έσοδα - Χρηματοδότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε 1.000.000 €, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

 

2. Έσοδα της Εταιρίας είναι ιδίως:

 

α) Τα ποσά που εισπράττει από τη διάθεση με αντάλλαγμα των στοιχείων και δεδομένων που έχει στην διάθεση της.

 

β) Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, οι οποίες δεν μπορεί να προέρχονται από πηγές που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με την κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

 

γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγμα υπογραφής της σύμβασης (signature bonus), το αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus) και η ετήσια ανά στρέμμα αποζημίωση (surface fees), που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού.

 

δ) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό της δραστηριότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η Εταιρία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, το ποσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για το σκοπό της και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο Δημόσιο.

 

4. Στην Εταιρία για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.