Νόμος 4001/11 - Άρθρο 169

Άρθρο 169: Δικαστική επίλυση διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται την αξία του ακινήτου ή τη χρηματική αποζημίωση, που καθορίστηκαν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μπορεί να ασκήσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη θυροκόλληση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στο κατάστημα του οικείου δήμου. Η θυροκόλληση γίνεται με δικαστικό επιμελητή με την παρουσία ενός μάρτυρα και συντάσσεται σχετική έκθεση. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της, σε δύο συνεχόμενα φύλλα αυτής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω θυροκόλληση. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 663 και επόμενα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η αίτηση του δικαιούχου επιδίδεται στο υποκατάστημα της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV στην Ελλάδα 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα δικάσιμο. Αν δεν υπάρχει υποκατάστημα η επίδοση γίνεται στον αντίκλητο που έχει διοριστεί από αυτή στην περιφέρεια του ανωτέρω δικαστηρίου.

 

2. Τα ποσά της αποζημίωσης που αντιστοιχούν στο ποσοστό της παραγράφου 4 του άρθρου 166 και η αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 168 παρακατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ' ονόματι των εικαζόμενων δικαιούχων. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

3. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 165 μπορεί να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της αίτησης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.