Νόμος 4001/11 - Άρθρο 187

Άρθρο 187: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3468/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγές Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας με εγκατεστημένη ισχύ έως 5 MWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων, καθώς και σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες με εγκατεστημένη ισχύ έως 5 MWe των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαμβάνει για λογαριασμό τους το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο προγραμματικών με αυτούς συμβάσεων.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί μέσα σε τέσσερις μήνες την Προσφορά Σύνδεσης που ζητήθηκε.

 

Προκειμένου για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που υποχρεούνται σε έκδοση άδειας παραγωγής, η προσφορά σύνδεσης οριστικοποιείται και καθίσταται δεσμευτική με την έκδοση της απόφασης Εταιρείας Προστασίας και Οικοανάπτυξης για το σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή αν δεν απαιτείται απόφαση Εταιρείας Προστασίας και Οικοανάπτυξης, με τη βεβαίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα έτη από την οριστικοποίηση της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο.

 

Προκειμένου για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγές Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί την Προσφορά Σύνδεσης που ζητήθηκε, η οποία:

 

α) Είναι εξαρχής οριστική για τους σταθμούς που εξαιρούνται και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Εταιρείας Προστασίας και Οικοανάπτυξης και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της.

 

β) Οριστικοποιείται και καθίσταται δεσμευτική με την έκδοση της απόφασης Εταιρείας Προστασίας και Οικοανάπτυξης για τους σταθμούς που υπόκεινται σε διαδικασία Εταιρείας Προστασίας και Οικοανάπτυξης και ισχύει για έξι μήνες από την οριστικοποίηση της.}

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης προηγείται της σύναψης Σύμβασης Πώλησης.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9, καθώς και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύουν, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για ηλιοθερμικούς σταθμούς η προτεραιότητα αυτή παρέχεται και για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εφόσον η παραγωγή της επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις και την οικεία άδεια παραγωγής.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζεται η μεθοδολογία και οι παράμετροι αυτής, για τον υπολογισμό του τιμήματος που οφείλεται στον παραγωγό για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ηλιοθερμικό σταθμό και εγχέεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, μέσω της χρήσης των καυσίμων της περίπτωσης αυτής. Το τίμημα θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής της ενέργειας αυτής. Η μεθοδολογία θα προβλέπει ανώτατη τιμή λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος στο οποίο συνδέεται ο σταθμός, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και δημοσιευμένα στοιχεία, καθώς και στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους για τη χρήση των καυσίμων από το σταθμό. Στην περίπτωση χρήσης βιοντίζελ ή άλλων βιοκαυσίμων, η τιμολόγηση της ενέργειας αυτής γίνεται βάσει του πίνακα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 καθορίζεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από ηλιοθερμικό σταθμό και αντιστοιχούν στις διάφορες πρωτογενείς πηγές ενέργειας, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της.

 

Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί επιτρέπεται να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την ασφάλεια του εξοπλισμού και τη διατήρηση της αρτιότητας και λειτουργικότητας τους. Η απορροφώμενη ηλεκτρική ενέργεια συμψηφίζεται με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το σταθμό η οποία εγχέεται στο δίκτυο, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12.

 

Από τη διαδικασία συμψηφισμού εξαιρείται η κατανάλωση από παροχή χαμηλής τάσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.