Νόμος 4001/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και της παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Προς τούτο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ζητεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς σχετική γνώμη. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών με τις οποίες υφίσταται διασύνδεση.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση των Συστημάτων Μεταφοράς και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους και δύναται να ζητήσει από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς κάθε πληροφορία σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων τους τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

 

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και του άρθρου 25 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών, των Συμμετεχόντων στην Ενεργειακή Κοινότητα, των όμορων χωρών, καθώς και με όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας, και της Ευρώ - Μεσογειακής Συνεργασίας.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθορίζει με απόφαση της τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών), σύμφωνα με τα στοιχεία SG-Greffe (2007) D/203046 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.