Νόμος 4001/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καταγγελία κατά των κυρίων και των διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός προθεσμίας 3 μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 3 ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία.

 

2. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.