Νόμος 4001/11 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Διαιτησία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τον παρόντα νόμο οργανώνεται μόνιμη Διαιτησία στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στην οποία υπάγονται προς επίλυση:

 

α) οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας,

 

β) οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες,

 

γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

2. Η υπαγωγή στη διαιτητική διαδικασία μιας από τις ανωτέρω διαφορές προϋποθέτει κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας Διαιτησίας μεταξύ των μερών.

 

3. Στην ως άνω Διαιτησία εφαρμόζονται τα άρθρα 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον με το παρόν άρθρο δεν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση διεθνούς εμπορικής Διαιτησίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2735/1999 (ΦΕΚ 167/Α/1999), η υπαγωγή στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι δυνατή εφόσον, υπάρχει ρητή σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών.

 

4. Η Διαιτησία διεξάγεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου, το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος συντάσσεται κάθε δύο έτη, με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων και Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη Διαιτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

5. Αν τα μέρη δεν ορίσουν διαιτητή ή επιδιαιτητή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 873 και 874 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά αντί για το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφασίζει σχετικά ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αποφασίζει, επίσης, αντί του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στις περιπτώσεις των άρθρων 880 παράγραφος 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

6. Το διαιτητικό δικαστήριο μεριμνά ώστε η διαδικασία έως και τη δημοσίευση της απόφασης να έχει περατωθεί εντός 6 μηνών από την κίνηση της διαδικασίας Διαιτησίας.

 

7. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται με απόφαση του να ζητεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τη διατύπωση γνώμης για ζητήματα που άπτονται των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων και είναι κρίσιμα για την επίλυση της διαφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.