Νόμος 4001/11 - Άρθρο 65a

Άρθρο 65Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικά όσον αφορά στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

 

α) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας ή άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η μη χορήγηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και των διασυνδέσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με διασυνοριακούς αγωγούς διαμετακόμισης και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

β) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θα εμπόδιζε το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να συμμορφωθεί με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ή να συμμορφωθεί με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι μέτοχοί της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις με τις οποίες η συμμόρφωση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανόμενης της Ελλάδας, ή τη σύναψη ή την εφαρμογή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

2. Η επιβολή της κύρωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται ειδικότερα την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων, για το σύνολο των μετοχών που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Η κύρωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται μόνο κατόπιν ακροάσεως της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Με την κλήση σε ακρόαση παρέχεται στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προθεσμία έως και 15 εργασίμων ημερών για την παροχή εξηγήσεων ή την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης.

 

4. Στην περίπτωση που η διαδικασία της παραγράφου 3 δεν έχει ως αποτέλεσμα την άρση των λόγων που οδήγησαν στην κλήση σε ακρόαση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προβαίνει σε αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συστηματικότητα της πράξης ή της παράλειψης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Η εν λόγω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αίρεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του εν λόγω μέτρου.

 

5. Σε περίπτωση που, μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν έχουν αρθεί οι λόγοι επιβολής της αναστολής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου.

 

6. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος της κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.

 

7. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων δεν συνεπάγεται την αδυναμία επιβολής άλλης κύρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.