Νόμος 4001/11 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Αρμοδιότητες του ΔΕΣΦΑ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν συνάπτει με τους Χρήστες Συμβάσεις Μεταφοράς,Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, σύμφωνα με πρότυπες Συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δημοσιεύονται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία στην ιστοσελίδα του, μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μόνο για λόγους έλλειψης δυναμικότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή αν η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ενδέχεται να εμποδίζει το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος Χρήστης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 48 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, λόγω συμβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την παροχή πρόσβασης, όταν αυτό είναι οικονομικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι' αυτές. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία εξασφαλίζει το κατάλληλο δυναμικό εισόδου και εξόδου για τη νέα σύνδεση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

β) Προγραμματίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει το φορτίο στους Χρήστες και μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου.

 

(γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 312/2014 (EE L 91/15).

 

(γ)α) Έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με διαφανείς διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις για την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου τηρεί χωριστό λογαριασμό αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ε) Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, προκειμένου να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης. Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης.

 

στ) Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 73.

 

ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείριση της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.

 

η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

 

θ) Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, Δικτύων Διανομής, καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία.

 

ι) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.

 

ι)α) Παρέχει στους Διαχειριστές Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης.

 

ι)β) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του συστήματος και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

 

ι)γ) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.

 

ι)δ) Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόμου αυτού ή όρους άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου.

 

(ι)ε) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο οι Χρήστες καταχωρίζουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού αερίου, συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης δεσμευμένης δυναμικότητας και αποθηκευτικού χώρου, συμβάσεων για την αγορά και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς και προτάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών ΥΦΑ, δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

(ι)στ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης από τους Χρήστες στο σύστημα αυτό των προτάσεων της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου αυτής, η καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στη διαμόρφωση, στην τήρηση και στη λειτουργία του, ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη των συμβάσεων της περίπτωσης ι)ε' και να διευκολύνεται η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων αυτών.

 

ι)ζ) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την ανάκτηση δαπανών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιμολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος.

 

ι)η) Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου.

 

ι)θ) Συμμετέχει σε κοινοπραξίες, μεταξύ άλλων με έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χρηματιστήρια φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς φορείς με στόχο να αναπτυχθεί η δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης της αγοράς.

 

ι)κ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο, την πιστοποίηση που του χορηγείται και τους ισχύοντες κανονισμούς και κώδικες.

 

κ)α) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

3. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία επιτρέπεται μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α) Για την εξισορρόπηση φορτίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που καταρτίζεται από τη Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και με το οποίο καθορίζονται επιμέρους μεθοδολογίες, τιμές παραμέτρων και λεπτομέρειες εφαρμογής για την εξισορρόπηση φορτίου.

 

(α)α) Για την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την περίπτωση γ)α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

β) Για την αποσυμφόρηση της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε οι σχετικές χρεώσεις και πιστώσεις προς το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, για κάθε αγοραπωλησία, να ισοσκελίζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

4. Δεν επιτρέπεται η Σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις, εφόσον υλοποιούνται σύμφωνα με εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντάσσονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.

 

5. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία τις αναγκαίες πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.