Νόμος 4001/11 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Αρμοδιότητες Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό και ολοκληρωμένο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

2. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου:

 

α) Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, όταν τα δύο Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου διασυνδέονται και σε Χρήστες του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, πρόσβαση σε αυτό με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο χρόνο ζητείται. Προς τούτο συνάπτει, με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Χρηστών Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, Σύμβαση Χρήσης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με σχετική πρότυπη σύμβαση, που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με τη Σύμβαση Χρήσης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου καθορίζονται ιδίως οι υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο και οι οφειλόμενες χρεώσεις σύμφωνα με το δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου επιτρέπεται μόνον είτε λόγω έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, είτε όταν η πρόσβαση στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου ενδέχεται να εμποδίζει τον Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Μεταφοράς προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος για την παροχή της πρόσβασης όταν αυτό είναι οικονομικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός Χρήστης είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι' αυτές.

 

β) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και, ιδίως, διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων με αυτόν Επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους.

 

γ) Δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων, με τα οποία χρεώνει τους Χρήστες για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

δ) Καταρτίζει και δημοσιεύει κάθε έτος πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και συντηρεί το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου με βάση το πρόγραμμα αυτό.

 

ε) Τηρεί Μητρώο Χρηστών Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

 

στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης φορτίου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η μεθοδολογία κατάρτισης των χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 88.

 

ζ) Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής που διασυνδέεται με το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής.

 

η) Οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με τις δικές του δραστηριότητες που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους, κατά μεροληπτικό τρόπο. Οφείλει, επίσης, να μην καταχράται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους, κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση για την παροχή πρόσβασης στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

θ) Λαμβάνει τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και ενημερώνει σχετικά τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και, εφόσον απαιτείται, το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ι) Συντάσσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ι)α) Προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ι)β) Υποβάλει εγγράφως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση για τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και για το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης του, κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάμενο δυναμικό μεταφοράς Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και τυχόν μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού.

 

3. Οι Χρήστες του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαχειριστή αυτού επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.