Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80g

Άρθρο 80Γ: Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χορηγούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, με την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.

 

Με την Άδεια Διανομής και την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού και της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 29 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για 20 επιπλέον έτη.

 

3. Οι ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες:

 

(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή

 

(β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει 18 μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 29 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.