Νόμος 4001/11 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, η οποία έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου με φυσική παράδοση, για την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και την Προστασία των Καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της, το πλαίσιο διενέργειας, το είδος και η φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου.

 

2. Ως Λειτουργός της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου μπορεί να ορίζεται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Λειτουργού Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζεται κάθε επί μέρους θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου, όπως η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συμμετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας της Αγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Ο Λειτουργός της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου καταχωρίζει στο ειδικό μητρώο που τηρεί τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η μη καταβολή της προβλεπόμενης εγγύησης συμμετοχής. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, από την καταχώριση του στο ειδικό μητρώο.

 

5. Κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσφέρει προς πώληση σε ετήσια βάση μέσω της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου, την οποία προμήθευσε σε Πελάτες κατά το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

6. Ο Λειτουργός Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου δημοσιεύει, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου μέσω της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.

 

7. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιμές και οι όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού Αερίου στην Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την Προστασία των Καταναλωτών.

 

8. Ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με φυσική παράδοση μέσω της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.