Νόμος 4053/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος, όρων της άδειας, ή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών διαφορετικών των όσων περιγράφηκαν στη Δήλωση του άρθρου 11 συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:

 

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β. Πρόστιμο έως 350.000 €, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 40.000 €.

γ. Προσωρινή ανάκληση της άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της άδειας.

 

2. Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δημοσιοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της με κάθε πρόσφορο μέσο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του επιχειρηματικού απορρήτου.

 

3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει ο παραβάτης, η έκταση της δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.

 

4. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή αστικών αποζημιώσεων για την ίδια συμπεριφορά.

 

5. Το μέγιστο ύψος των κατά την παράγραφο 1 προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

6. Το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει, σε σχέση με τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας που θέτει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και των όρων λειτουργίας που θέτει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 263Α του Ποινικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.