Νόμος 4053/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Περιεχόμενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, παρέχεται μονίμως και σε τιμές προσιτές, καθολική υπηρεσία, συγκεκριμένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.

 

2. Το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:

 

α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.

 

β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας 5 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.

 

γ) Με την πραγματοποίηση 1 περισυλλογής και 1 διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.

 

3. Το δικαίωμα των χρηστών για καθολική υπηρεσία δεν εμποδίζει το κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον που αφορά ειδικότερα τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για εγκλήματα.

 

4. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής επί μέρους υπηρεσίες:

 

α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 kg.

 

β) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 kg, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ' οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων, κατόπιν αποφάσεως της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

 

Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή / και ανάκτησης ενδεχόμενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έπειτα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ορίζονται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

 

5. Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων καθορίζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

 

6. Η ποιότητα των παρεχόμενων καθολικών εθνικών υπηρεσιών, καθώς και των παρεχόμενων ενδοκοινοτικών υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

 

8. Περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ' οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

 

Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων εγκρίνονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

9. Η διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη με την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως στο ταχυδρομικό αντικείμενο, δηλαδή περιλαμβάνει οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα. Η αναγραφόμενη οδός και αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικοί ανά περιοχή, επίσημα καθορισμένοι από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

10. Οι εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις αντίστοιχες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιμέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.