Νόμος 4089/12

Ν4089/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013 (ΦΕΚ 171/Α/2012), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4089/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013 (ΦΕΚ 171/Α/2012), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 206/Α/2012), 26-10-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 04-09-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 171/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της από 04-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 2013 (ΦΕΚ 171/Α/2012) περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών που παρατάθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), καθώς και αυτές που δεν παρατάθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012, οι οποίες παρατείνονται από τότε που έληξαν έως 30-06-2013.

 

2. Τα νέα δρομολόγια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, κοστολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διακηρύξεις των συμβάσεων, οι οποίες παρατείνονται απομειωμένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 17%.

 

Άρθρο τρίτο

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης προστίθεται εδάφιο με ισχύ από τη δημοσίευσή της στις 05-09-2012 ως εξής:

 

{Αν οι κατά τα ανωτέρω παρατάσεις αφορούν συμβάσεις οι οποίες είχαν αρχικά συναφθεί με κόστος που δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ισχύουν τα εξής:

 

α) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, οι συμβάσεις παραμένουν ως έχουν.

 

β) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό μικρότερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, το ποσοστό αυτό συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απομείωση.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

1. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 03-02-2012 έως 30-06-2012, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), καθώς και στο άρθρο 34 του νόμου 4053/2012, καταβάλλονται νομίμως, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, κατά τα ανωτέρω.

 

2. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11-09-2012 μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης, καταβάλλονται νομίμως εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1 της ίδιας Πράξης όπως συμπληρώνεται με το άρθρο τρίτο.

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), τροποποιείται ως εξής:

 

{Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. Ειδικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

2. Υποχρεώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν αναληφθεί, χωρίς την απαιτούμενη προέγκριση δαπάνης του εποπτεύοντος Υπουργού, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 

Άρθρο έκτο

 

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και δαπάνες για την: α) υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας και β) λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τη σήμανση και καταγραφή των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου ανά την Επικράτεια, που βαρύνουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

Άρθρο έβδομο

 

1. Στην παράγραφο Η' του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από 01-07-2013, εδάφιο 21 ως εξής:

 

{Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.}

 

2. Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνήφθηκαν βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ 1701/Β/2011) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 01-07-2013 λύονται αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή.

 

3. Από 01-07-2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία οι απαιτούμενες πιστώσεις προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης, καθώς και των υφισταμένων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οφειλών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, μεταφέρονται από πόρους των Δήμων στις Περιφέρειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται από το έτος 2014 και εφεξής, η αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 260 του νόμου 3852/2010, σε βάρος των ποσοστών των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ίδιου νόμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρο όγδοο

 

Το εδάφιο 18 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) από 01-07-2013 καταργείται.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 21 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α/2012).

 

Άρθρο ένατο

 

Οι Περιφέρειες δύνανται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013 - 2014 και πριν από την 01-07-2013.

 

Άρθρο δέκατο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.