Νόμος 4151/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007 Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόμενο για τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νομοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συναπτόμενη μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμβαση πρέπει να γίνεται αναφορά της υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζομένου εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

2. Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007 Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών και καταβλήθηκαν μέχρι τις 31-12-2011, είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.