Νόμος 4210/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πειθαρχικό Δίκαιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ' του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ' του επόμενου άρθρου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 περίπτωση ε' του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ' του επόμενου άρθρου.}

 

3. Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ' του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ' του επόμενου άρθρου.}

 

4. Στην παράγραφο 1 περίπτωση ε' του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ' του επόμενου άρθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.