Νόμος 4223/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013 μετά τις λέξεις πρόσωπο που πρόκειται προστίθενται οι λέξεις να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή.

 

2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται η λέξη δέκα από τη λέξη δεκατεσσάρων και ο αριθμός (10) από τον αριθμό (14).

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόμενο της έκθεσης.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός 10 ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

5. Στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 10 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 αντικαθίστανται από τις λέξεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.