Νόμος 4233/14

Ν4233/2014: Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4233/2014: Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 22/Α/2014), 29-01-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

 

Άρθρο 1: Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Αρχής

Άρθρο 3: Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 4: Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία Ασυμβίβαστα

Άρθρο 5: Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

Άρθρο 6: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 7: Συμβάσεις

Άρθρο 8: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 9: Καθήκοντα - αποζημίωση Προέδρου και μελών της Αρχής

Άρθρο 10: Προσωπικό

Άρθρο 11: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών

 

Άρθρο 12: Μετασκευή κινητήρων οχημάτων

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001

Άρθρο 14: Εκκαθάριση φακέλων κυκλοφορούντων αυτοκινήτων

Άρθρο 15: Αντικατάσταση της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3887/2010

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών - εκροών

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2912/2001

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3913/2011

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4155/2013

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1943/1991

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1486/1984

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3419/2005

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3669/2008

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002 και του νόμου 4123/2013

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-01-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.