Νόμος 4255/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εφαρμογή διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 26/2012) που αφορούν:

 

α) τη μη ενέργεια προσωπικής κράτησης (άρθρο 105),

β) τις επιδόσεις και ατέλειες (άρθρο 107),

γ) τις αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λ.π. (άρθρο 108),

δ) τον υπολογισμό προθεσμιών (άρθρο 128),

ε) την προμήθεια εκλογικών ειδών (άρθρο 130) και

στ) τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων από υπαλλήλους κ.λ.π. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, την καταβολή ειδικών αποζημιώσεων (άρθρα 25 και 131),

 

εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως και οι πειθαρχικές, ποινικές και δικονομικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 106 της ανωτέρω εκλογικής νομοθεσίας για την ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών.

 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης εν μέρει ή συνολικά των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας για τα θέματα για τα οποία ο παρών νόμος παραπέμπει σε αυτές για ανάλογη εφαρμογή, θα ισχύουν οι διατάξεις αυτές όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.

 

3. Εφόσον η διενέργεια των, κατά τον παρόντα νόμο, εκλογών συμπέσει με την ημέρα διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Συντάγματος, η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, τα οποία θα ορισθούν για την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του ίδιου αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των ίδιων λοιπών μελών των εφορευτικών επιτροπών, οι οποίοι μπορούν, για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφοφορίας αυτής, να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα αυτών σε δημόσιο ή δημοτικό ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει αυτά ή σε έναν εκλογέα.

 

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα πρόσωπα που, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012, διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, η οποία διαπιστώνεται από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, μπορούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Γ' ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος. Οι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι που μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίες, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσα στην προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 προθεσμία.

 

Σε περίπτωση διενέργειας των ανωτέρω δύο εκλογών την ίδια ημέρα για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα χρησιμοποιηθούν χωριστές κάλπες, οι οποίες θα φέρουν διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο μέγεθος, το σχήμα κ.λ.π. των καλπών, καθώς και όλα τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια των δύο εκλογών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόχρωση των ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων φακέλων πρέπει να είναι εμφανώς διαφορετική.

 

5. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες με τον παρόντα νόμο γίνεται ρητή παραπομπή σε διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012, οι λοιπές διατάξεις αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.