Νόμος 4278/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων της εταιρείας ΕΑΣ ΑΒΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι κάτωθι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

 

α. Εταιρεία: το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014) και η οποία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β. Εργαζόμενοι: όσοι απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου.

 

γ. Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου ή Πρόγραμμα: το θεσπιζόμενο με το παρόν άρθρο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο απευθύνεται στους εργαζομένους της εταιρείας.

 

δ. Αποζημίωση: το χρηματικό ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 5 και καταβάλλεται στους δικαιούμενους προς τούτο εργαζόμενους κατά τους όρους του προγράμματος.

 

2. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι αιτήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση.

 

3. Για τις ανάγκες του προγράμματος, οι εργαζόμενοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

α. Πρώτη κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία έως και 20 έτη.

 

β. Δεύτερη Κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 21 έως και 30 έτη.

 

γ. Τρίτη Κατηγορία: Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 31 έτη και άνω.

 

δ. Ειδική Κατηγορία: Εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, που απασχολούνται στην Κεντρική Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και προσωπικό που απασχολείται σε διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες, στις λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αυτές εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.

 

4. Ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγματικής παροχής εργασίας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, έως τις 30-09-2014, όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύμβασης, καθώς και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων δυνάμει των άρθρων 25 και 26 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Δε λαμβάνονται υπόψη, για τους σκοπούς συμπλήρωσης της προϋπηρεσίας, συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών.

 

5. Ο εργαζόμενος που συνάπτει με την εταιρεία σχετική σύμβαση, αποδεχόμενος όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος προγράμματος, κατά την ημερομηνία λύσης της σχέσης λαμβάνει ως αποζημίωση τα μικτά ποσά που αναφέρονται κατωτέρω, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει:

 

α. Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων:

 

Λαμβάνουν ποσό ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του εργαζομένου, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α/1920), και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967).

 

β. Πλέον του ανωτέρω ποσού, οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επίδομα προϋπηρεσίας, ως ακολούθως:

 

(α)α) Πρώτη κατηγορία: 3.500 ευρώ.

(β)β) Δεύτερη κατηγορία: 6.000,00 ευρώ.

(γ)γ) Τρίτη κατηγορία: 8.500,00 ευρώ.

 

γ. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, θα λάβουν, εκτός από το επίδομα προϋπηρεσίας, το οποίο τους αναλογεί από την κατάταξή τους σε μία από τις τρεις πρώτες κατηγορίες βάσει προϋπηρεσίας, επιπλέον ποσόν 8.500,00 ευρώ.

 

6. Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις αναφορικά με την αποζημίωση και την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης, και οι οποίες παρακρατούνται από την εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης και αποδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Οι τυχόν αξιώσεις των εργαζομένων της εταιρείας που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις αποσβεστικές προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955).

 

8. Εκτός από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 5, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση έναντι των αποχωρούντων στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

9. Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, διατηρούν τα δικαιώματα για τη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) όπως αυτά ισχύουν κατά την έξοδό τους, με συνυπολογισμό των πλασματικών ετών που δύνανται να αναγνωρίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη διακοπή της εργασίας τους και θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς για πλασματικά χρόνια που αναγνωρίζουν, εντός τριμήνου από την έκδοση των σχετικών πράξεων των ασφαλιστικών τους φορέων.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες και ρυθμίζονται ζητήματα εφαρμογής του Προγράμματος, όπως ο περαιτέρω προσδιορισμός της ειδικής κατηγορίας εργαζομένων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, η σειρά προτεραιότητας ένταξης στο Πρόγραμμα, η διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και αποδοχής των αιτήσεων, ο χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος και η λύση των εργασιακών σχέσεων, ο τρόπος ενημέρωσης των εργαζομένων, ο ανώτατος αριθμός αποχωρήσεων ανά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα, η ρύθμιση του οποίου κρίνεται απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος. Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής του Προγράμματος.

 

11. Η δαπάνη για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος καλύπτεται από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.