Νόμος 4281/14 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)

 

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

3. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

 

α) Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 22 ημέρες, αν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέσα, εκτός των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας και σε 15 ημέρες τουλάχιστον, αν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα.

 

β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.

 

γ) Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε 24 τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

 

4. Αν οι αναθέτοντες φορείς που έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 111, που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, 36 ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι του Προσαρτήματος Β, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Β, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

 

5. Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται κατά 7 ημέρες.

 

6. Η προθεσμία μπορεί να συντέμνεται κατά 5 ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της περίπτωσης β' της παραγράφου 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

 

7. Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από 22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

8. Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, μικρότερη από 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19, ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου. Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

 

9. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισμού και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες, μολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 114 και 115 ή αν οι προσφορές δεν μπορούν να καταρτισθούν παρά μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται, εκτός αν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμφωνία βάσει της περίπτωσης β' της παραγράφου 3, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

 

10. Στο παράρτημα ΧΧΙΙ του Προσαρτήματος Β, παρατίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.