Νόμος 4281/14 - Άρθρο 196

Άρθρο 196: Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 201, μεριμνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου.

 

2. Η κατάρτιση και πιστοποίηση γίνονται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 και ειδικών επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το πιστοποιημένο προσωπικό εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο τηρείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και διασυνδέεται με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.

 

3. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως:

 

α) την οργάνωση, το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης των προγραμμάτων κατάρτισης,

 

β) τους ειδικότερους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης,

 

γ) τον ορισμό των διδασκόντων και εκπαιδευτών και την αμοιβή αυτών,

 

δ) τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων,

 

ε) τον φορέα τήρησης του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων,

 

στ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,

 

ζ) τους τρόπους και ειδικότερους όρους υποστήριξης των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που έχει σχέση με την κατάρτιση και την πιστοποίηση των υπαλλήλων και τη λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.