Νόμος 4281/14 - Άρθρο 198

Άρθρο 198: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων δημοσίων έργων και συμφωνιών-πλαισίων, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 37, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.

 

3. Κατάλογοι που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (ΦΕΚ 1856/Β/2010), παραμένουν σε ισχύ έως τις 31-12-2015 και οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης των καταλόγων μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών στους εγγεγραμμένους σε αυτούς οικονομικούς φορείς.

 

4. Συμβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.

 

5. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων και διαταγμάτων που προβλέπονται στον Τίτλο II του Τέταρτου Μέρους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθμόν Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) απόφαση.

 

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθμόν Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) απόφαση.

 

7. Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του παρόντος απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

8. Οι διατάξεις περί έννομης προστασίας των άρθρων 179 έως 194 ρυθμίζουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης των κάθε είδους συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας μέχρι 60.000 €, χωρίς το συνυπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και δεν ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.