Νόμος 4281/14 - Άρθρο 231

Άρθρο 231: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4249/2014, μετά τη λέξη ιεραρχία προστίθενται οι λέξεις αντίστοιχη της στρατιωτικής.

 

2. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β και το άρθρο 15 του ιδίου ως άνω νόμου αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κεφάλαιο Β: Γενική Διάρθρωση - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

 

Άρθρο 15: Γενική διάρθρωση, έδρα, αποστολή

 

1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι:

 

α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. οι κατωτέρω Υπηρεσίες,

 

οι οποίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο:

 

α)α. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό,

 

β)β. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό,

 

γ)γ. οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου,

 

δ)δ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας.

 

3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύονται, κατευθύνονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, κατά τομέα ευθύνης.

 

4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και παράλληλα την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του Αρχηγείου συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και προς το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:

 

α. Κλάδο Τάξης,

β. Κλάδο Ασφάλειας,

γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,

δ. Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού,

ε. Κλάδο Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

 

6. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργούν επίσης:

 

α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (ΕΓΑ).

β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

γ. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊσταμένου Επιτελείου και των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας.

 

7. Η διάρθρωση των Κλάδων του Αρχηγείου σε Διευθύνσεις και των Διευθύνσεων σε Τμήματα, καθώς επίσης η διάρθρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Αρχηγείου, των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται και τα θέματα έδρας, αντιστοιχίας, καθορισμού επιμέρους αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και οργάνων και γενικά όλα τα συναφή με την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών ζητήματα.}

 

3. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής.

 

{5. Ο εισαγγελικός λειτουργός της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2265/1994 (ΦΕΚ 209/Α/1994), όπως η παράγραφος αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εποπτεύει και το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.

 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης που ενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994). Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου όπου στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2713/1999 αναφέρεται ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 3 του νόμου αυτού, νοείται ο εισαγγελικός λειτουργός της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.}

 

4. Το άρθρο 30 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 30: Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις

 

1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:

 

α. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

 

β. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ).

 

γ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕΠΑΔ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης συνθέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον Τομέα Βορείου Ελλάδος και εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

 

δ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕΠΑΔ) Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες μαζί με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συνθέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδος και εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

 

2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, την άσκηση του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

 

3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν, αντίστοιχα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές.

 

Ομοίως, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών της περιφέρειάς τους. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών υπάγονται στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και ασκούν μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής τους και αντιμετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων δύναται, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, να συγκροτούνται Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια Υπηρεσιών, όπως Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος, Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης, Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Ομάδες Ειδικών Δράσεων, Ειδικές Ομάδων Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και Κλιμάκια Υπηρεσιών. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την υπαγωγή, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των Ομάδων, Μονάδων και Κλιμακίων αυτών ρυθμίζονται στο πλαίσιο της διαταγής του προηγούμενου εδαφίου.

 

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίες, η επιμέρους διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται και τα συναφή με την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών ζητήματα.}

 

5. Το άρθρο 35 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 35: Συντονισμός Υπηρεσιών, βαθμοί διοικούντων

 

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και τη δράση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Σώματος και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας.

 

2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

 

3. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου βοηθά τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής τους, προΐσταται του Επιτελείου και εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί και ελέγχει τους Κλάδους του Επιτελείου και τις αυτοτελείς Διευθύνεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος νόμου.

 

4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος βοηθούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και εποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Τομέων Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, όπως οι τομείς αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

 

5. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των αυτοτελών ή μη κεντρικών Υπηρεσιών και οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, συντονίζοντας και ελέγχοντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους το έργο των υφισταμένων τους Υπηρεσιών και του προσωπικού τους προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους.

 

6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος Επιτελείου και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιστράτηγος Αστυνομίας.

 

7. Οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Επιτελείου, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν οι μέχρι δύο τον αριθμό ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι τοποθετούνται ως βοηθοί του Προϊστάμενου Επιτελείου και είναι αρχαιότεροι των Προϊσταμένων των Κλάδων του Επιτελείου.

 

8. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας.

 

9. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών και των Διευθυντών των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε καθέναν από τους μέχρι τρεις τον αριθμό βοηθούς των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ανατίθενται, αντιστοίχως, καθήκοντα συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης σε θέματα τάξης, ασφάλειας ή αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Ως βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών τοποθετούνται αξιωματικοί με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

 

10. Διευθυντές, Προϊστάμενοι ή Τμηματάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης, καθώς και Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α'.

 

11. Διοικητές ή Προϊστάμενοι τον Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α' ή Αστυνόμοι Β' ή Υπαστυνόμοι Α' και Β'.

 

Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α' και Β' ή Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες.

 

12. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

 

13. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Η τοποθέτηση των ομοιόβαθμων Προϊσταμένου Επιτελείου και Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.}

 

6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 36 του ιδίου νόμου καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4, αντιστοίχως. Στους στίχους 5 και 3 των παραγράφων 3 και 4 όπως οι παράγραφοι αυτοί αναριθμούνται με το προηγούμενο εδάφιο, μετά τη λέξη Κλάδων διαγράφεται η λέξη και.

 

7. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου αναφέρονται ως μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας, νοείται εφεξής ο οικείος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή Γ' ενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

 

8. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000), όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4249/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

 

α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. Προϊστάμενο Επιτελείου,

δ. Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας και

ε. Προϊστάμενους των Κλάδων του Επιτελείου, ως μέλη.

 

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον 4 μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ή Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές.}

 

9. Οι πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν από τα όργανα διοίκησης της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4249/2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος το οποίο εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ιδίου νόμου και ρυθμίζει τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της, καθώς και των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου αυτού κανονιστικών πράξεων, λογίζονται νόμιμες.

 

10. Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003 (ΦΕΚ 94/Α/2003) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/2005 (ΦΕΚ 254/Α/2005), που εξετάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου από τα ως άνω προεδρικά διατάγματα, λογίζεται ότι εξετάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν, αντίστοιχα, εντός των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

11. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. τα άρθρα 14, 16, 17, 18, 19 παράγραφοι 1 έως και 11, 31, 32, 33, 34 και 37 του νόμου 4249/2014,

β. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 51/2014 (ΦΕΚ 86/Α/2014),

γ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.