Νόμος 4281/14 - Άρθρο 239

Άρθρο 239: Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

2. Για Κομμωτή - Κουρέα:

 

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας ΤΕΕ Α' Κύκλου σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και 9 μήνες προϋπηρεσία.

 

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας ΤΕΕ Β' Κύκλου σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του νόμου 3475/2006 ειδικότητας Επαγγελματικής Σχολής Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κομμωτικής Τέχνης, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Λυκείων και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

3. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών:

 

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και:

 

α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων,

β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων,

γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο,

δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης,

ε) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) για τη διενέργεια των εξετάσεων,

στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και

ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και

η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 244 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.