Νόμος 4281/14 - Άρθρο 241

Άρθρο 241: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (ΦΕΚ 3403/Β/2013) όπως κάθε φορά ισχύει. Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται υγειονομικά υπεύθυνος του καταστήματος ο οποίος θα κατέχει την ανάλογη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.

 

Για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων αυτών εφαρμόζονται ο ισχύον Υγειονομικός Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

 

Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο κατάστημα, ως χώρο. Αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825/2013 (ΦΕΚ 3403/Β/2013).

 

Στα καταστήματα αυτά τηρούνται αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και αρχείο με τους προμηθευτές των προϊόντων τους.

 

Τα αρχεία ενημερωμένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης με το συνημμένο παράρτημα των υγειονομικών όρων της ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστημα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονομικών υπηρεσιών της Χώρας.

 

Τα ανωτέρω καταστήματα δύναται να λειτουργούν ως αμιγή ή μικτά μεταξύ τους ή μικτά με άλλες εμπορικές ή μη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην υγειονομική διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/9516/2009 (ΦΕΚ 139/Β/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.