Νόμος 4281/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση του νόμου 2778/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι επενδύσεις της Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας σε μετοχές εταιριών των περιπτώσεων δ' και ε' αφορούν και σε υπό σύσταση εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα των εν λόγω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω περιπτώσεις εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ημερομηνία επένδυσης της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας. Για τις επενδύσεις των υπό σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.}

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το 75% του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορίου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότητες των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας. Το σύνολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ', ε' και στ' και των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 22.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας να συστήνει θυγατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρήση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ή / και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22.

 

2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα.

 

Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

 

{3. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται περαιτέρω η μεταβίβαση προς την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ακινήτων που ανήκουν σε:

 

α) μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή μέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και

 

β) μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νομικά πρόσωπα.

 

4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει την εισφορά ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας κατά το στάδιο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ή την εισφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3)α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

 

β)β) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επόμενης υποπερίπτωσης.

 

γ)γ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.