Νόμος 4315/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο θα υποβληθεί στη Βουλή για κύρωση κατά το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, δύο Νομικούς Συμβούλους του Κράτους ή έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών και δύο εν ενεργεία διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικούς βαθμούς, ως μέλη. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Επιτροπή περατώνει το έργο της εντός ενός μηνός από τη συγκρότησή της.

 

3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και της Γραμματείας της ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της Επιτροπής και να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διοικητική της υποστήριξη.

 

4. Στον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής και της Γραμματείας της δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.