Νόμος 4315/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 34 (Ρύθμιση θεμάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού) του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού παραμένει υπόχρεος για τη εξόφληση δαπανών των τεχνικών έργων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εφόσον οι εργασίες τους έχουν πιστοποιηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων μέχρι τις 29-10-2014.}

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες αστέρων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την κατάταξη των υφιστάμενων ξενοδοχείων στις νέες κατηγορίες αστέρων.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του νόμου 4276/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002).}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 καταργείται το προεδρικό διάταγμα 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.