Νόμος 4315/14 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποίηση της περίπτωσης 3 υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους σταθμούς για τους οποίους η τιμή αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2. της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, και οι οποίοι συνδέθηκαν εντός του Β' Τριμήνου του 2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.