Νόμος 4325/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία στελέχωσης Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και Συνήγορου του Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και του Συνήγορου του Πολίτη υποβάλλουν εισήγηση οι Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων και οι Συνελεύσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, επιπλέον δε ως προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι εισηγήσεις αυτές υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια γνωστοποιούνται από αυτόν στον Πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για την άσκηση της, κατά το άρθρο 101Α, του Συντάγματος, αρμοδιότητάς της και, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

 

2. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή ο Συνήγορος του Πολίτη, με δημόσια ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του Συνηγόρου του Πολίτη αντίστοιχα, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήξη της ή αμελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης μέλους.

 

3. α) Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί του, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους και τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους.

 

β) Τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ο Συνήγορος του Πολίτη αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση των ως άνω ορίων ηλικίας, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του Συνηγόρου του Πολίτη ή με την κατά το νόμο λήξη της θητείας τους. Για τα ήδη υπηρετούντα μέλη των ως άνω Ανεξάρτητων Αρχών δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.