Νόμος 4368/16 - Άρθρο 91

Άρθρο 91


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι:

 

i) η Θεματική Ενότητα (ΘΕ),

ii) η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (ΕΘΕ) και

iii) η Ενότητα Πρακτικής Άσκησης,

 

κάθε μία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο,

 

β) i) κάθε Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει έως τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

ii) κάθε Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα,

 

γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θεματικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο,

 

ii) η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα δομείται σε ένα, δύο ή το μέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους,

 

iii) με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις της Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης.

 

Με απόφαση του ίδιου οργάνου ορίζονται κατά έτος οι παρεχόμενες Θεματικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις Θεματικές Ενότητες, Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και όλες τις ενότητες Πρακτικής Άσκησης. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θεματικής Ενότητας, Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας και κάθε Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης αντίστοιχα.}

 

2. Συστήνεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κέντρο Πιστοποίησης της εξ' αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έπειτα από γνώμη της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά το σκοπό, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από το Κέντρο των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά, εκτός αυτών που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες πιστοποίησης του παρεχόμενου από τους φορείς εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και της επάρκειας των διδασκόντων σε αυτά τα προγράμματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.