Νόμος 4409/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Σκοπός του παρόντος Νόμου (άρθρα 1-35) είναι ο καθορισμός του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η συμπλήρωση των ισχυουσών ρυθμίσεων των νόμων 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) και 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) για την αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων καθώς και ο περιορισμός των συνεπειών τους, σε εναρμόνιση και προς την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12-06-2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕL 178/2013).

 

2. Οι ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία και ιδίως του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010), καθώς και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997), δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 

3. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγεται η ισχύς:

 

α) των άρθρων 1 έως 12Α και 21 του νόμου 2289/1995 (Οδηγία 1994/22/ΕΚ), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών,

 

β) των άρθρων 1 έως 22, 30 έως 32 και 37 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών,

 

γ) της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος οίκοθεν 107017/2006 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006),

 

δ) της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11764/653/2006 Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 1990/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ' αριθμόν 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 95/Β/1995) (ΦΕΚ 327/Β/2006),

 

ε) της κοινής υπουργικής απόφασης 9269/470/2007 Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 1391/Β/2007) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παράγραφος 7) και 4 (παράγραφος 4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 1985/337/ΕΟΚ και 1996/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΦΕΚ 286/Β/2007), και

 

στ) της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.